Archiwalny
Data wydarzenia: 31.05.2017

Zmiana studium - dialog społeczny - obszar "Reguły, Al. Jerozolimskie"

72
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły Al. Jerozolimskie” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne wykraczające poza planistyczną procedurę.

Teren, którego dotyczą konsultacje, ograniczony jest ul. Regulską (od wschodniej strony), Alejami Jerozolimskimi, rowem melioracyjnym stanowiącym granicę z Michałowicami oraz linią torów kolejki WKD.  

 

 

..

 

Obowiązujące dokumenty planistyczne – obszar ten posiada obowiązujący od 2002 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 143 z 2002 r., poz. 3161).

Zgodnie z tym prawnym dokumentem na większości obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie” możliwa jest lokalizacja przemysłu i usług logistycznych wysokiego składowania, w tym dla nieruchomości o powierzchni ponad 5,0 hektarów - hal o wysokości do 20,0 m. Jedynie tereny położone przy ulicy Regulskiej określone są w  miejscowym planie jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. Tu jednak również dopuszczone jest lokalizowanie usług w budynkach wolnostojących. 

 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczenia terenów w wielu przypadkach nie są zbieżne z przeznaczeniem określonym w obowiązującym aktem prawa miejscowego – miejscowym planem .

 

Dlaczego zmiana? – podstawą przystąpienia do zmiany studium były wnioski o doprowadzenie do zgodności ustaleń Studium z obowiązującym mpzp oraz o dopuszczenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2 w obszarze, na którym obecnie jest możliwość lokowania przemysłu i usług logistycznych. Właściciel dużej części terenu proponuje wybudowanie galerii handlowej z kinem i terenami rekreacyjnymi.

 

Konsultacje społeczne - 31 maja o godz. 18.30 odbędzie się spacer badawczy (zbiórka: parking przy firmie UPRENT, wjazd od.Al. Jerozolimskich 303), natomiast 7 czerwca, w godz.  18.00-20.00, w sali multimedialnej urzędu gminy, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 - otwarte spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”. Od 9 do 30 czerwca będzie prowadzone badanie ankietowe dotyczące tego obszaru. 

 

Szczegóły na plakacie

 

Sporządzanie zmian Studium jest sprawą publiczną. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w projektowanie przestrzeni. Nie ma znaczenia czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru wskazanego w Studium, czy też innego rejonu gminy.

 

Dzięki konsultacjom chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować Studium do lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować rozwiązania.

 

więcej o konsultacjach zmian Studium - "Dialog -- decydujmy razem"

 

Analizy dotyczące procesu zmiany Studium

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: zmiana studium, dialog

Zobacz także