03.11.2020 09:59

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH SPORZĄDZENIA MPZP OBSZARU "ALEJA KASZTANOWA"

56
Drodzy Państwo, przedstawiamy dokument podsumowujący konsultacje społeczne, które dotyczą sporządzenia MPZP obszaru "Aleja Kasztanowa" obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym: wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów.

Konsultacje odbyły się  poza planistyczną procedurą we wrześniu br.

  • Spacer badawczy (15 września),
  • Warsztaty World Cafe (21 września),
  • Badanie ankietowe (15-29 września).

Dzięki konsultacjom osoby zainteresowane przestrzenią naszej gminy miały możliwość przedstawienia opinii i sugestii dotyczących zagospodarowania obszaru „Aleja Kasztanowa”.

Dokument zawiera:

  • Wstęp (str.1-2)
  • Podsumowanie Spaceru badawczego (str.3-5)
  • Podsumowanie Warsztatów World Cafe (str. 6-12)
  • Podsumowanie Badania ankietowego (str.13-23)
  • Informacje dodatkowe (str.24)

​Grafiki  wykorzystane w  dokumencie  oparte są na zapisach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.)  

Według zapisów Studium w większości nie przewiduje na tym terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z wyjątkiem nieruchomości położonych bezpośrednio przy ul. Ireny, Sanatoryjnej oraz części ul. Pęcickiej. Na terenie, który jest przedmiotem konsultacji, zgodnie z zapisami Studium, zlokalizowane mogą być przede wszystkim tereny zieleni rekreacyjnej, z usługami kultury. Ze względu na obecność rzek oraz stawów dużą część powierzchni stanowią tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.

Podstawą przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Gminy z 23 listopada 2011 r.  i plany wykorzystania okolicznych terenów m.in. nad rzeką Utartą w celach rekreacyjnych. MPZP nie może być niezgodny ze Studium.

Opinie zebrane podczas  procesu konsultacji społecznych zostaną wykorzystane do wykonania projektu MPZP. Dokument ten zostanie przesłany do instytucji i organów opiniujących i uzgadniających opracowania urbanistyczne. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian   i uzupełnień projekt  MPZP zostanie wyłożony do publicznego wglądu i zorganizowana zostanie dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań w nim przyjętych. 

Dodatkowo, w  ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, zostanie zorganizowany Punkt konsultacyjny, który umożliwi  jak największej liczbie osób zapoznanie się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w trakcie wyłożenia).  Będzie w nim można wyjaśnić zapisy zawarte w projekcie MPZP i zgłaszać do niego  uwagi. 

Załączniki

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH -SPORZĄDZENIE MPZP OBSZARU "ALEJA KASZTANOWA"
2020podsumowaniekonsultacjimpzpalejakasztanowa.pdf
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także