24.03.2017 13:15

Zmiana Studium – dialog społeczny

71
Kontynuujemy proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. W związku z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla partycypacji”, do którego Gmina przystąpiła w grudniu 2016 r., planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami wykraczające poza obowiązującą procedurę planistyczną dotyczącą Studium.

Konsultacje będą odbywały się w pięciu etapach, które obejmą:

 

1. obszar Sokołowa i Suchego Lasu – teren po południowej stronie ulicy Sokołowskiej, ograniczony ulicami Rodzinną w Sokołowie i Księdza Michała Wożniaka w Suchym Lesie oraz granicą z Pęcicami -- zwany dalej „Sokołów, Suchy Las” 

mapa

 

2. obszar Reguły I – teren pomiędzy ulicą Regulską (po wschodniej stronie), Alejami Jerozolimskimi, rowem melioracyjnym stanowiącym granicę z Michałowicami oraz linią kolejową WKD -- zwany dalej „Reguły Al. Jerozolimskie

mapa

 

3. zbiornik w Michałowicach i okolice -- teren położony pomiędzy ulicami: Aleja Powstańców Warszawy i Graniczna w Regułach, Aleja Topolowa w Michałowicach oraz rzeką Raszynką -- zwany dalej „Zbiornik Michałowice”

mapa

 

4. obszar Reguły II -- teren pomiędzy granicą administracyjną z Pruszkowem, Alejami Jerozolimskimi, ulicą Regulską (od zachodniej strony) oraz linią kolejową WKD – zwany dalej „Reguły Wiejska” 

mapa

 

5. pozostałe tereny gminy Michałowice.

 

Spotkania dotyczące zmian Studium rozpoczną się od obszaru „Sokołów, Suchy Las”.

Już 5 kwietnia o godz. 17.30 odbędzie się spacer badawczy, natomiast 20 kwietnia, w godz. 18.00-20.00, w świetlicy w Sokołowie -- otwarte spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”. Równocześnie, od 6 do 27 kwietnia, będzie prowadzone badanie ankietowe dotyczące tego obszaru. Szczegóły już wkrótce.

 

Jeszcze w I półroczu 2017 r. planowane są konsultacje dotyczące obszaru „Reguły Al. Jerozolimskie”, natomiast w II połowie 2017 r. -- obszarów „Zbiornik Michałowice” oraz „Reguły Wiejska”. Spotkania dotyczące pozostałych rozwiązań przestrzennych na terenie naszej gminy odbędą się na początku  2018 r.

 

Mamy nadzieję, że liczna grupa mieszkańców pozna i włączy się w  proces planowania przestrzennego. 

 

W celu lepszego śledzenia całego przebiegu konsultacji społecznych w naszej gminie została założona zakładka „Dialog”. Tam będzie można znaleźć wszystkie informacje dotyczące konsultacji,  te bieżące, a także te archiwalne.

 

 

Co to jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
Studium jest jednym z najważniejszych dokumentów w polskim systemie planowania przestrzennego, decydującym o rozwoju urbanistycznym całej gminy. Ma ono jednak charakter dość ogólny. Określa założenia dotyczące m.in. formy i rodzaju zabudowy, przeznaczenia poszczególnych obszarów, systemu komunikacji, terenów zielonych, czy ochrony dziedzictwa kulturowego. Założenia te uszczegółowiane są dopiero przy sporządzaniu planów miejscowych.

 

Dokument podzielony jest na uwarunkowania, czyli opis stanu istniejącego, oraz kierunki, które wytyczają drogę rozwoju przestrzennego, wskazując tym samym wizję gminy Michałowice. Opracowanie składa się z części tekstowej i z szeregu map o różnej tematyce.  

 

Poprzez studium władze gminy podejmują podstawowe ustalenia w zakresie polityki przestrzennej, przede wszystkim wskazując tereny przeznaczone pod zabudowę. W studium dokonuje się więc kwalifikacji i przeznaczenia poszczególnych obszarów gminy. Studium nie ma, co prawda, mocy aktu powszechnie obowiązującego, nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jako akt planistyczny określa politykę przestrzenną gminy i wiąże organy gminy przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Czym różni się Studium od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp)?
Miejscowy plan jest prawem powszechnie obowiązującym, w przeciwieństwie do Studium, które jest aktem kierownictwa wewnętrznego, a więc aktem wewnętrznie obowiązującym w systemie organów gminy. Zapisy Studium mają charakter ogólny, plany stanowią ich uszczegółowienie np. co na danym terenie można zbudować -  jakie budynki (mieszkalne, usługowe, ich wysokość itp.), ile terenu mogą zająć obiekty budowlane na działce, ile terenu musi stanowić zieleń.

Tak więc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawą do wydawania przez Starostę Powiatowego decyzji administracyjnych (np. pozwoleń na budowę, zmian sposobu użytkowania itp.), Studium nie ma zaś takiej mocy prawnej.

 

o projekcie  „Przestrzeń dla partycypacji”

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: zmiana studium, dialog

Zobacz także