16.10.2017 13:55

Zmiana Studium – obszar „Reguły, ul. Wiejska”

79
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły, ul. Wiejska” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne wykraczające poza planistyczną procedurę.

Teren, którego dotyczą konsultacje, znajduje się w Regułach pomiędzy granicą administracyjną z Miastem Pruszków, Alejami Jerozolimskimi, ulicą Regulską oraz linią kolejową WKD. 

 

.

 

mapa pdf

 

Obowiązujące dokumenty planistyczne – obszar ten posiada obowiązujący od 2002 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 143 z 2002 r., poz. 3161).

Zgodnie z tym dokumentem przeznaczenie terenów jest bardzo zróżnicowane. Północno-wschodnia część obszaru to głównie planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z lokalnymi usługami. W północno-zachodniej części wzdłuż Alej Jerozolimskich oraz pomiędzy linią kolejki WKD i ulicą Wiejską zlokalizowane są tereny o przeznaczeniu usługowym, przemysłowym i magazynowym. Duża część obszaru stanowi własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – KOWR, który przejął  zadania m.in.  Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. W centralnej części znajduje się park stanowiący własność gminy.  

 

Dlaczego zmiana? –  Podstawą przystąpienia do zmiany były m.in. wnioski właścicieli nieruchomości położonych na części opisanego powyżej terenu o zmianę usytuowania nieprzekraczalnej linii zabudowy od Alej Jerozolimskich, dostosowanie ustaleń studium do istniejących zabudowań wielorodzinnych przy ulicy Wiejskiej oraz możliwość lokalizacji nowych zabudowań wielorodzinnych  na terenie dawnego Instytutu Unasienniania. Obowiązujący od 2002 r plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje m.in. na terenie dawnego Instytutu lokalizację przemysłu i usług logistycznych wysokiego składowania o wysokości hal do 20,0 m. W obowiązującym studium część terenów pozostających własnością Skarbu Państwa i osób prywatnych posiada przeznaczenie niezgodne z obowiązującym mpzp i może skutkować roszczeniami ze strony KOWR oraz innych właścicieli gruntów. 

 

Konsultacje społeczne - 24 października o godz. 17.30 odbędzie się spacer badawczy (zbiórka przy strefie rekreacji w Regułach, ul. Wiejska), natomiast 8 listopada, w godz.  18.00-20.00, w sali multimedialnej w urzędzie gminy -  otwarte spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”. Od 13 listopada do 4 grudnia będzie prowadzone badanie ankietowe dotyczące tego obszaru. 

plakat

 

Sporządzanie zmian Studium jest sprawą publiczną. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w projektowanie przestrzeni. Nie ma znaczenia czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru wskazanego w Studium, czy innego rejonu gminy.

Dzięki konsultacjom chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować Studium do lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować rozwiązania.

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: studium

Zobacz także