18.11.2020 12:10

Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsultacjach do projektu „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.” oraz do projektu „Wieloletni Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024” żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag do projektów.

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska