Archiwalny
12.10.2021 15:55

OGŁOSZENIE

0
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu uzyskania uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.”

 

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.” o treści określonej w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
  2. Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 października 2021 r.
  3. Termin zakończenia konsultacji: 27 października 2021 r.
  4. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez organizacje pisemnych uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.” w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tej organizacji.
  5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia w sprawie Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, inna forma nie będzie rozpatrywana.
  6. Wypełnione formularze należy składać drogą mailową na adres sekretariat|michalowice.pl| data-uw-styling-context="true" |sekretariat|michalowice.pl w terminie do 27 października 2021 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Michałowice.

 

Wójt Gminy Michałowice

/-/ Małgorzata Pachecka

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska